Strona główna  >  Regulamin

Regulamin

Regulamin konkursu na najciekawszy przepis w ramach akcji „Ugotuj kaszę”

Konkurs w ramach akcji „Ugotuj kaszę” (zwany dalej konkursem) jest organizowany na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest Vita Natura Roman Skrzypczak z siedzibą w: Gądki 62-023, ul.
Akacjowa 29  (dalej „Organizator”).
1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych przepisów kulinarnych na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Konkurs „Ugotuj kaszę” jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy
zainteresowani w tym również osoby niepełnoletnie, których rodzice/opiekunowie ustawowi
wyrażą pisemną zgodę na udział dzieci w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
1.4. Konkurs rozpoczyna się w 01.05.2014 roku i trwa do 31.05.2014 roku, z tym zastrzeżeniem, że
Organizator może przedłużyć trwanie Konkursu do momentu zebrania minimalnie 20 przepisów
konkursowych.
1.5. Tematem Konkursu są przepisy na dania z kaszą (dowolna spośród wymienionych na stronie).

2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania dodadzą
minimum jeden przepis kulinarny w jednej z wybranych kategorii (przystawki, danie główne, deser,
dla alergików).
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
2.3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
2.4. Zgłoszenia (przepis wraz ze zdjęciem) należy wysyłać na adres e-mial podany przez
organizatora. Po zatwierdzeniu zostaną one umieszczone na stronie.
2.5. Zgłoszenie musi zawierać: 1. kompletny przepis (spis składników, przygotowanie) z wybraną
kaszą roli głównej2. zdjęcie przepisu 3. Wypełniony formularz kontaktowy (do pobrania na stronie
ugotujkasze.pl)
2.6. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na wzięcie udziału w
konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich jest równoznaczne ze zgodą opiekuna na wzięcie
udziału w konkursie.
2.7. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia więcej niż jednego przepisu, jednakże za
każdym razem musi spełniać wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. Poza tym musi
zgłaszać swoje przepisy za każdym razem pod tym samym, swoim nazwiskiem. Maksymalna liczba
przepisów, które może zgłosić uczestnik to 3 (w ramach jednej lub różnych kategorii)
2.8. Zgłoszone przepisy i zdjęcia muszą być działem i własnością autora. Organizator zastrzega
sobie prawo do dyskwalifikacji przepisów, które będą kopiami przepisów innych osób, lub
znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek
praw autorskich osób trzecich zarówno do przepisu kulinarnego, jak i do zdjęcia prezentującego
potrawę. W razie, gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące
praw autorskich do zgłoszonego przepisu kulinarnego lub do zdjęcia, Uczestnik lub
osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich,
zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
2.9. Wysłanie zgłoszenia i wypełnienie formularza wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych przez Vita Natura, wyłącznie do celów handlowych i promocyjnych. Dane nie będą
udostępniane anie sprzedawane innym podmiotom.
2.10. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Vita Natura
zdjęcia i przepisu w materiałach promocyjnych, gazetkach, na prowadzonych portalach. Za każdym
razem podany będzie autor przepisu i zdjęcia.
2.11. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą
elektroniczną.
2.12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze
zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
2.14. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia
Regulaminu. Każde zgłoszenie może być dodatkowo zweryfikowane przez administratora
Organizatora przed opublikowaniem, w szczególności pod kątem przestrzegania praw autorskich
osób trzecich, a także obowiązujących przepisów prawa oraz norm etycznych. W
przypadku gdy administrator stwierdzi naruszenie lub prawdopodobieństwo naruszenia
którejkolwiek z ww. płaszczyzn, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji
zgłoszenia.
2. Wyłaniane laureatów
2.15. Zasady przyznawania nagród
2.15.1. Zwycięzcy są wyłaniani przez Komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele firmy Vita
Natura. Pod uwagę brana będzie przede wszystkim oryginalność przepisu, pomysłowe
wykorzystanie produktów.
2.15.2. Wyłonione zostaną 3 przepisy, które otrzymają kolejno I, II i III nagrodę.
2.15.3. Dodatkowo przyznana zostanie jedna nagroda za najlepszą fotografię.
2.16. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej przez e-mail. Lista zostanie także opublikowana
na stronie internetowej www.ugotujkasze.pl i www.vitanatura.pl i na Facebook.com (profil Vita
Natura, Alergia Pokarmowa)

3. Nagrody

3.1. W kategorii na najciekawszy przepis:
Miejsce I: Voucher na Warsztaty kulinarne Gotuj Zdrowo (wartość ok 370 zł) do zrealizowania
przez rok w dowolnym mieście w Polsce w którym odbywają się warsztaty. + koszyk produktów
Vita Natura (wartość 200 zł) + roczna prenumerata magazynu Slow Life (wartość 50 zł) + stała
zniżka 10% na wszystkie produkty na sklepvita.pl, II miejsce: koszyk produktów Vita Natura (200
zł) + roczna prenumerata magazynu Slow Life (50 zł) + stała zniżka 8% na wszystkie produkty na
sklepvita.pl III miejsce: koszyk prodyuktów Vita Natura (wartość 100 zł) + roczna prenumerata
magazynu Slow Life (wartość 50 zł) + stała zniżka 5 % na wszystkie produkty na sklepvita.pl
3.2. W kategorii na najlepsze zdjęcie: koszyk produktów Vita Natura (100 zł) + roczna prenumerata
magazynu Slow Life (50 zł) + stała zniżka 10% na wszystkie produkty na sklepvita.pl
3.3 Nagrody nie podlegają zamianie, w tym zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3.4 Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu w terminie 2 tygodni
od ogłoszenia wyników konkursu.
3.5. Uczestnik, który otrzyma nagrodę, zobowiązany jest do podpisania i odesłania pocztą
potwierdzenia odbioru nagrody.
3.6. W przypadku wycofania się któregoś z partnerów akcji organizator zapewnia zastąpienie
nagrody inną o podobnej wartości i podobnego rodzaju.
3.7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

4. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą
przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w
szczególności w celu opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatowi nagrody
konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn.
zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Vita
Natura z siedzibą w Gądkach przy ul. Akacjowej. Administrator danych może powierzyć innemu
podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,
w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie
związanym z organizacją konkursu.
4.2. Zwycięzcy Konkursu wyrażają również zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na
Liście Zwycięzców opublikowanej przez Organizatora na stronie internetowej ugotujkasze.pl,
alergiapokarmowa.pl, oraz na profilach na Facebook.pl

5. Prawa autorskie

5.1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu zdjęcia potrawy przygotowanej na podstawie zgłoszonego
przepisu jest jego samodzielne wykonanie przez Uczestnika.
5.2. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanych materiałów, które są przejawem jego własnej
indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej
okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność
oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora
szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
5.3. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi , Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) do nagrodzonej pracy Uczestnika na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub
w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne,
w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet,
sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nośnikach obrazu, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora w tym w dowolnych przekazach
– elektronicznym, cyfrowym, kanale komunikacji publicznej itp.;
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie
od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
productplacement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć
i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego
odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub
przesyłanie za pomocą;
i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz
wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne
związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania
utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie
opracowań.
j. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu
udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z
zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla
eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu
zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego
opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju
form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na
nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii,
mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach
dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie
dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
5.3. Nagrodzony Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo,
czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych
fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z
Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez
podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich w/w oraz znanych polach eksploatacji
5.4. Nagrodzony Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez
niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez
Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach
eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i
podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym
stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
5.5. Z chwilą doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej, Organizator nabywa i uzyskuje
licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych
praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora
b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
wybranym przez Organizatora w tym w dowolnych przekazach – elektronicznym, cyfrowym,
kanale komunikacji publicznej itp.
c) umieszczenia prac konkursowych w katalogu, który będzie sprzedawany przez organizatora.
5.6. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z
niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
5.7. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na
zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za
korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania
zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych
artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania
ich jako współautora czy wykonawcy.

6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu
21 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na
adres Organizatora (Vita Natura, Gądki ul. Akacjowa 29, 62- 023 Poznań) Po upływie powyższego
terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
6.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego – nadania reklamacji
6.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o
zajętym stanowisku.
6.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator nie odpowiada za:
1) szkody poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie,
2) zagubione, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu,
3) problemy w dostarczeniu Pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji
Konkursu bez podania przyczyny, o czym Organizator poinformuje Uczestników na stronie
internetowej www.ugotujkasze.pl
7.3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
ugotujkasze.pl
7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
Uczestników na stronie internetowej www.ugotujkasze.pl co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem zmian.
7.5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.6. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych
osobowych.
7.7. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu prawa.

Pobierz regulamin

Contact Us